วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อาทิตตปริยายสูตร : ร้อนแรงด้วยแสงราค์เหนือภูผาแห่งคยาสีสะประเทศ

  ความร้อนแรงแห่งแสงพระอาทิตย์ยามบ่าย เหนือภูเขาคยาสีสะ

 ณ สถานที่แห่งนี้
พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร อันว่าด้วยไฟสามกอง คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ
โทสัคคิ ไฟคือโทสะ และโมหัคคิ ไฟคือโมหะ
อันเผาลนอายตนะภายใน
และอายตนะภายนอก
ให้เร่าร้อน
โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ
พร้อมกับลูกศิษย์รวมทั้งสิ้น ๑๐๐๓ รูป
จนได้บรรลุพระอรหันต์สิ้น

 ความงามที่เห็นมิใช่ฝีมือแห่งมนุษย์ แต่เป็นธรรมชาติปั้นแต่ง

ภาพมุมสูงจากจุดสูงสุดแห่งภูเขาพรหมโยนีตามความเชื่อแห่งพี่น้องชาวฮินดู
ความงามที่แตกต่างตามธรรมชาติอีกมุมหนึ่ง