วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ สุไหง โก - ลก นราธิวาส

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา และพระมหากษัตริย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
จัดโครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์  ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง
โดย
พระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต
"เพื่อชีวิตดีงาม"
ณ วัดทองดีประชาราม สุไหง โก - ลก นราธิวาส
อันมีพระเดชพระคุณ "พระโสภณคุณาธาร" รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม
เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งให้การต้อนรับคณะพระวิทยากร
และผ้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
 ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สุพรรณบุรีสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์
กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์
DEAR CAMP   [DHAMMA  EDUCATION  AS  REVOLUTION  CAMP]
 ณ สำนักสหปฏิบัติ เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ วัดเสาธง เมืองเก่า อยุธยาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
"วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี"
ณ วัดเสาธง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีพระดร.ใหม่ครับ

กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาดร.ไกรวรรณ  ชินทตฺติโย
ในโอกาส
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชุมยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"

ประชุมยกร่างหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
ณ สำนักงานใหญ่กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม" คณะ ๒ วัดสระเกศฯ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
ร่วมกับเพื่อนสหธรรมิก
ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓