วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

 
สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 ในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อศึกษาและส่งเสริมศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ระยะเวลาที่ผ่านมา สยามสมาคมได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทรงรับสยามสมาคมไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมา

นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีเกียรติยศ คุณความดีในหลายๆทางเช่น มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งของสมาคมอีกจำนวนหนึ่ง สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้ร่มมือกับภาครัฐและเอกชนในการส่งเสิมด้านการศึกษา ด้านการเผยแพร่ ด้านการวิจัยและการอนุรักษ์ โดยที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดตั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ เพื่อส่งเสิมการศึกษา ค้นคว้า รวมทั้งผลงานด้านต่างตามวัตถุประสงค์ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชนทั่วไป โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงแค่ใช้เป็นแหล่งความรู้เท่านั้นเอง นั่นคือจุดประสงค์หลักของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาชิกกิตติมศักดิ์

ปัจจุบัน สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์มีองค์อุปถัมภก องค์อนูปถัมภก องค์นายกกิตติมศักดิ์ และอุปนายกกิตติมศักดิ์ ดังนี้

องค์บรมราชูปถัมภก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

องค์อนูปถัมภก มี 4 พระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

องค์นายกกิตติมศักดิ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อุปนายกกิตติมศักดิ์
หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา
สมเด็จพระราชชนนี อาชิ เคซัง โชเดน วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
เจ้าฟ้าชายฟุมิฮิโตะ อะกิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น

ความแตกต่างระหว่าง Minds the train กับ Trains the mind


What is the difference between a railway guard and a teacher ?


One minds the train while the other trains the mind.