วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อหิงสา

ชื่อ : มหาตมะ คานธี (Mahatama Gandhi)
เชื้อชาติ : อินเดีย
ช่วงชีวิต : พ.ศ.2412 - 2491
ผลงานที่สำคัญ : ผู้นำในการสู้เพื่อเอกราชของประเทศอินเดีย
จากการเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร(อังกฤษ)
โดยสันติวิธี

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คุณครู

ครู
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้     ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล
ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์     ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด     ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร     ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน
ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์     ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์     มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง
ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่ง     สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง    ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ณ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโตชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๓ ตลาดศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๔๘ ๗๒๒
เวลาทำการ: ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เว้นวันจันทร์  (ไม่หยุดในวันนักขัตฤกษ์)
เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม

ให้บริการ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า  - กิจกรรมทางการศึกษา
- นำชมกรณีมาเป็นหมู่คณะ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ณ ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า "ปัญญา อุปปะตะตัง เสฏฐา บรรดาสิ่งที่งอกงามทั้งหลาย การปลูกปัญญา งอกงามที่สุด" อนุโมทนาสาธุกับไดอาน่ากรุ๊ป พัทยา ในโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรธิดา ไดอาน่ากรุ๊ป พัทยา เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมจักรเทพพิมาน ไดอาน่า การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา

ณ หลวงพระบาง