วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

บาละแห่งความทรงจำ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา พระมหากษัตริย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
พระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต  "เพื่อชีวิตดีงาม"
จัดโครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์
ณ วัดบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา  ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๓
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๗๐ คน
ภายใต้ความดูแลของหลวงพ่อพระครูปิยธรรมนิเทศก์
เจ้าอาวาสวัดบาละ
คณะสงฆ์ พร้อมทั้งอุบาสก อุบาสิกาชาววัดบาละ
ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสมพล เขมทตฺโต เจ้าคณะอำเภอยะหา - กาบัง
พระครูสถิตธีรธรรม
เจ้าอาวาสวัดยะหาธรรมาราม เจ้าคณะตำบลยะหา
ที่ได้เมตตาต้อนรับพระวิทยากรเป็นอย่างดี
และขออนุโมทนากับทุกน้ำใจของญาติโยมชาววัดบาละ
ที่ได้ถวายของฝากไม่ว่าจะเป็นลองกอง สะตอสด และสะตอดอง
ตลอดจนได้ถวายจตุปัจจัยเข้ากองทุนกลุ่มฯ
เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๗๐ บาท
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอบุญจงรักษา
เทวดาจงคุ้มครองทุก ๆ ท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ
ตลอดกาลนานเทอญ
สาธุ