วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ณ จันทบุรี

องพจนกรโกศล
เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม
ถ่ายภาพร่วมกับ
พระมหากิจการ โชติปญฺโญ ครูใหญ่
พระเจ้าหน้าที่ พระอาจารย์ อาจารย์ฝ่ายฆราวาส และสามเณรนักเรียน
จากโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กรุงเทพฯ
พร้อมด้วยพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม" จากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบัน
ชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโครงการ
"ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
สำนักสงฆ์สวนธรรมมงคลเจริญบุญ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ป้ายโครงการ