วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

@ อยุธยา

พระครูวิบูลจริยากร
เจ้าอาวาสวัดเสาธง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ถ่ายภาพร่วมกับพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
และสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓