วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีพระดร.ใหม่ครับ

กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาดร.ไกรวรรณ  ชินทตฺติโย
ในโอกาส
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๕๒