วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สุพรรณบุรีสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์
กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์
DEAR CAMP   [DHAMMA  EDUCATION  AS  REVOLUTION  CAMP]
 ณ สำนักสหปฏิบัติ เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓