วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ สุไหง โก - ลก นราธิวาส

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ
พระศาสนา และพระมหากษัตริย์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
จัดโครงการพุทธศาสนิกสัมพันธ์  ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง
โดย
พระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิต
"เพื่อชีวิตดีงาม"
ณ วัดทองดีประชาราม สุไหง โก - ลก นราธิวาส
อันมีพระเดชพระคุณ "พระโสภณคุณาธาร" รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม
เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ พร้อมทั้งให้การต้อนรับคณะพระวิทยากร
และผ้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
 ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓