วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชุมยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"

ประชุมยกร่างหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม"
ณ สำนักงานใหญ่กลุ่มพัฒนาจิต "เพื่อชีวิตดีงาม" คณะ ๒ วัดสระเกศฯ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
ร่วมกับเพื่อนสหธรรมิก
ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓