วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

รับพัดเปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

บทความ