วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

โกธะ : หน้ากากแห่งความโกรธ

ฆ่าอะไร อยู่เป็นสุข
ฆ่าความโกรธเสียได้ ย่อมอยู่ เป็นสุข
โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ

บทความ