วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

อ่างทอง

ณ ชาตสถาน
แห่งท่านพระอาจารย์กิตติเมธี
เมื่อ
คราวไปทำบุญครบ ๑๐๐ วัน
แห่ง
โยมพ่อ