วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

ณ นครราชสีมา

บ้านใหม่ของโยมแม่
ท่านพระอาจารย์กิตติเมธี
ที่
นครราชสีมา
โคราชบ้านเฮา เด้อ