วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระปฏิภาณธรรมคณี

พระปฏิภาณธรรมคณี
(ธวัช ธมฺมสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี