วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

แรมทาง ณ รอยธรรม

เมื่อคราว
เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน
อินเดีย เนปาล
เมื่อ ๑๙ ก.พ. - ๒ มี.ค.๕๔