วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตตามแนวราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒

ชีวิต
คือความเป็นอยู่ตรงข้ามกับความตาย

บทความ