วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ล้มละลายทางความคิด เมื่อเอาชีวิต ไปฝากไว้กับความคิดของคนอื่น

อย่างไร

บทความ