วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แหวน "มั่น" : มหัศจรรย์ "หมั้น" คงแห่งความรักวัฒนธรรมตะวันตก แหวนแต่งงานหรือแหวนหมั้นจะสวมอยู่ในนิ้วนางข้างซ้าย
แหวนนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อกัน
วัฒนธรรมมอบแหวนแต่งงานแม้จะเป็นของชาวตะวันตก
แต่ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศเราเองอย่างที่เห็นๆ กันอยู่
ที่มาของการเลือกให้นิ้วนางข้างซ้ายเป็นนิ้วสำหรับแหวนแต่งงานเกิดขึ้นเพราะ
คนสมัยโบราณเชื่อว่านิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นที่ตั้งของเส้นเลือดแห่งความรัก
ทั้งนี้ ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะทำให้มนุษย์ทราบระบบการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต
คนโบราณเชื่อว่าเส้นเลือดบนนิ้วนางเชื่อมต่อไปยังหัวใจ
อันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก โดยความความเชื่อดังกล่าว
มีการอ้างว่าเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในอาณาจักรกรีกโบราณเมื่อประมาณ 3 ปีก่อนคริสตกาล
ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างมือและหัวใจ จึงมีการตั้งชื่อเส้นเลือดดังกล่าวว่า vena amori
อันเป็นภาษาละตินซึ่งมีหมายความว่า "เส้นเลือดแห่งความรัก" (vein of love)
ตามความเชื่อดังกล่าว ผู้คนจึงยอมรับให้สวมแหวนแต่งงานบนนิ้วนางข้างซ้าย
และการสวมแหวนแต่งงานในนิ้วนางข้างซ้ายนี้เองเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า
คู่แต่งงานได้ประกาศมอบความรักนิรันดรให้แก่กันและกัน
จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาในยุโรปจนถึงทุกวันนี้
ในสมัยกลางในยุโรป พิธีแต่งงานของชาวคริสต์จะมีการสวมแหวนแต่งงานเรียงกันมา
ตั้งแต่ นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมือข้างซ้าย
เพื่อแสดงถึงหลักตรีเอกานุภาพของศาสนา อันได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต
ก่อนที่ในเวลาต่อมาคู่สมรสจะสวมเพียงนิ้วนางข้างซ้ายเพียงนิ้วเดียว
ในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ แหวนแต่งงานจะสวมบนนิ้วนางข้างซ้าย
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ เช่น เยอรมนี และชิลี
แหวนแต่งงานจะถูกใช้สวมบนนิ้วนางข้างขวาแทน
ชาวคริสต์นิกายออทอดอกซ์ พวกยุโรปตะวันออกและชาวยิว
มีธรรมเนียมการสวมแหวนแต่งงานข้างขวาเช่นกัน
ขณะที่ในเนเธอร์แลนด์ และกลุ่มชาวคริสต์นิกายคาทอลิก
จะสวมแหวนแห่งความรักนี้บนนิ้วนางข้างซ้าย
ที่มา 108 ซองคำถาม

บทความ