วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บ้านของพระพุทธเจ้า

"ครอบครัวที่มีจิตใจ
จะได้ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน หากจิตใจเหล่านั้นรักกัน
บ้าน
จะสวยงามราวกับดอกไม้
แต่ถ้าจิตใจของคนในบ้านแปลกแยก
มันก็เหมือนกับพายุที่จะทำลายสวนดอกไม้"
The Buddha
จาก
criminal minds อ่านเกมอาชญากร
season 6 episode 1

บทความ