วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทางไกล

A journey of a thousand miles must begin with a single step.
“หนทางหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวก้าวเดียว”
 Lao-Tzu

บทความ