วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

น้ำใจ

น้ำบ่อ
น้ำคลอง
ยังเป็นรองน้ำใจ น้ำไหน ๆ ก็สู้น้ำใจไม่ได้

บทความ