วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิถึแห่งการเดินทาง

Remember that happiness is a way of travel,
not a destination.
“จำไว้ว่าความสุขคือ วิถีแห่งการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง”
Roy Goodman

บทความ