วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เดินช้า ๆ

I walk slowly, but I never walk backward.
“ข้าพเจ้าเดินช้าๆ
แต่ข้าพเจ้าไม่เคยเดินถอยหลัง”
Abraham Lincoln

บทความ