วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผลผลิตทางความคิด

A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes.
“มนุษย์เรา คือ ผลผลิตทางความคิดของตน
เขาจึงเป็นสิ่งที่เขาคิด”
 Mahatma Gandhi

บทความ