วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ส่วนผสมแห่งอัจฉริยะ

Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.
“อัจฉริยะ คือ แรงบันดาลใจ 1 เปอร์เซ็นต์
และหยาดเหงื่อแรงกาย
99 เปอร์เซ็นต์”

บทความ