วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

อันความกรุณาปราณี

น้ำฝนหล่นจากฟ้า  ไหลริน
น้ำบ่อขุดจากดิน  เพื่อใช้
น้ำคำพูดให้ได้ยิน  เสนาะโสต
น้ำใจเอื้อเฟื้อไว้ สี่นี้มีคุณ

บทความ