วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระเจ้าอักบาร์มหาราช

ณ     สถานที่แห่งนี้บิดาของ  พระเจ้าอักบาร์มหาราช  กษัตริย์มุสลิมวงศ์โมกุล พระนามว่า หุมายุน
ได้เสด็จลี้ภัยทางการเมือง  และมาหลบซ่อนข้าศึกที่สถูปเจาคันธีสถูป  เมื่อพ้นจากข้าศึกแล้ว

พระเจ้าอักบาร์มหาราช ทรงสำนึกบุญคุณ ของเจาคันธีสถุป ที่ทำให้พระบิดามาหลบซ่อน และรอดพ้นจากข้าศึกได้ จึงทรงให้มีการก่อสร้าง ต่อเติมพระสถูป ขึ้นไปอีก แต่เพราะพระองค์เป็นมุสลิม ทำให้ศิลปะ ของพระสถูป ที่ถูกต่อเติมนี้ ออกมาในแนวศิลปแบบมุสลิม และเพราะ เป็นที่ระลึกต่อพระบิดา ของพระเจ้าอักบาร์มหาราช พระสถูปนี้ จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า สถูปหุมายุน

บทความ