วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ฉัพพัณณรังสี : ธงแห่งพระพุทธศาสนานานาชาติ


ธงศาสนาพุทธในระดับสากลนั้น ใช้ธงที่มีชื่อว่า ธงฉัพพรรณรังสี คำว่า "ฉัพพรรณรังสี" แปลว่ารัศมี 6 สี ซึ่งกล่าวกันว่าแผ่ออกจากพระกายของพระพุทธเจ้า คือ
สีนีละ - สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน
สีปีตะ - สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง

สีโรหิตะ - สีแดงเหมือนแสงตะวันอ่อน

สีโอทาตะ - สีขาวเงินยวง

สีมัญเชฏฐะ - สีแสดเหมือนหงอนไก่

สีประภัสสร - สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก (คือสีทั้ง 5 ข้างต้นรวมกัน)

อนึ่ง สีในธงแต่ละสียังมีความหมายอื่นแฝงดังต่อไปนี้
สีนีละ : พระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันแผ่ไพศาลไปทั่วสกลจักรวาล
สีปีตะ : มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง คือ การหลีกเหลี่ยงความสุดโต่งทั้งปวง
สีโรหิตะ : การอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จ  สมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัญญา  คุณงามความดี ความเป็นผู้มีโชค และเกียรติยศทั้งปวง
สีโอทาตะ :ความบริสุทธิ์แห่งพระธรรม ซึ่งเป็นของไม่จำกัดกาล (อกาลิโก)และนำชนไปสู่ความหลุดพ้น
สีมัญเชฏฐะ : พระปัญญาคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สีประภัสสร : ความจริงทั้งหมดในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธงนี้ออกแบบโดยพุทธสมาคมโคลอมโบ เมื่อ พ.ศ. 2423 พันเอกเฮนรี เอส. โอลคอตต์ เป็นผู้แก้ไขให้เป็นแบบที่ใช้ในปัจจุบัน เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2428 ที่ประเทศศรีลังกา
ต่อมาองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (World Fellowship of Buddhists - WFB) ได้ประกาศให้ธงนี้เป็นธงพุทธศาสนาสากลเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

บทความ