วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้รู้

He who knows best knows how little he knows.
“คนที่รู้ดีที่สุด
คือ
คนที่รู้ว่าตนรู้เพียงน้อยนิด”
Thomas Jefferson

บทความ