วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โอ่งน้ำใจ ไหน้ำกิน อย่าให้สิ้นวารินแห่งน้ำใจ

สิบน้ำอ้อย
ร้อยน้ำคำ
พันน้ำผึ้ง
ยังไม่ซึ้งเท่าหนึ่งน้ำใจ

บทความ